Späť

Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC

VUC_012

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sú predseda vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) a poslanci zastupiteľstva vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) považovaní za verejných funkcionárov na účely tohto ústavného zákona.

Zákon pre nich ustanovuje rôzne povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z výkonu ich funkcie, nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom niektorých iných funkcií, zamestnaní a činností a zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Verejní funkcionári sú povinní podávať komisii Zastupiteľstva Bratislavského  samosprávneho kraj zriadenej v zmysle ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „Komisia“) majetkové priznania.

Komisia je povinná poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznámenie zverejňuje komisia aj na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti.

Odkaz na zverejnené majetkové priznania: http://www.region-bsk.sk/majetkove-priznania.aspx