Späť

Informovanie o dani z motorového vozidla

VUC_010

Od 1. januára 2015 agendu dane z motorových vozidiel spravuje Finančná správa SR a vybavuje Daňový úrad SR podľa trvalého pobytu fyzických osôb a sídla právnických osôb.

Správcom, výbercom a kontrolórom tejto dane sú daňové úrady SR:

Konkrétne miestne príslušné daňové úrady

Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je evidované v Slovenskej republike.

Zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O daňou z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. 1. 2015. Ročná sadzba dane z motorových vozidiel je uvedená  v prílohe č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je od roku 2015 príjmom štátneho rozpočtu.