Späť

Informovanie o civilnej ochrane

VUC_008

Podľa zákona č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane:

Samosprávny kraj v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti

a) poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

b) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a utvára podmienky pri evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi,

c) poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja údaje o zariadeniach civilnej ochrany a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstva,

d) metodicky riadi a vykonáva prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním, 14)

e) podieľa sa na preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane.

(2) Samosprávny kraj uhrádza výdavky spojené s preventívnovýchovnou a propagačnou činnosťou z vlastných zdrojov. 

 

Metodický materiál úseku KR pre zariadenia v posobnosti BSK