Zverejňovač príspevkov

Späť

III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
3
Termín zasadnutia
16.03.2018
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia december 2017 – február 2018 Kontrola plnenia uznesení december 2017 - február 2018.pdf 528,7 kB
2. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017 Inventarzácia 2.1.zip 35,5 MB
Inventarzácia 2.2.zip 37 MB
Inventarzácia 2.3.zip 49,7 MB
Inventarzácia 2.4.zip 55,2 MB
Príloha č.1 Prebytočný majetok BSK vyhlásený zastupiteľstvom 2017.pdf 728,9 kB
Príloha č.2 Prenájom majetku - BSK ako prenajímateľ.pdf 499,4 kB
Príloha č.3 Zmluvy o nájme nehnuteľného majetku, BSK ako nájomca.pdf 399,6 kB
Správa o vykonanej Inventarizácii nehn.majetku BSK za rok 2017.pdf 243 kB
3. Návrh na odvolanie členov výborov pre otázky zamestnanosti a voľbu nových členov výborov pre otázky zamestnanosti v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Návrh na odvolanie členov výborov pre otázky zamestnanosti a voľbu nových členov v pôsobnosti BSK.pdf 210,2 kB
Stanovisko komisií k návrhu na odvolanie členov výborov pre otázky zamestnanosti a voľbu nových členov v pôsobnosti BSK.pdf 199,4 kB
4. Návrh na odplatný prevod 100 ks akcií spoločnosti Eurovalley, a.s. v prospech majoritného akcionára HB REAVIS GROUP B.V. ako prípad hodný osobitného zreteľa Eurovalley - odpredaj akcií materiál do zastupitelstva.pdf 255,4 kB
Eurovalley - prílohy materiálu2.pdf 92,5 kB
Eurovalley - prílohy materiálu3 ZP 141_2017.pdf 2 MB
Stanoviská komisií.pdf 368,4 kB
5. Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa Rybnicna_prilohy_anonym.pdf 3,1 MB
Rybnicna_stanoviska komisii.pdf 256,4 kB
Rybnicna_uzn_dovodova_anonym.pdf 435,1 kB
6. Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja Material do zastupitelstva - Navrh na udelenie Oceneni BSK.pdf 1,4 MB
7. Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja Dotácie.pdf 2,4 MB
8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR za účelom realizácie projektu „Komplexná obnova NKP – revitalizácia parku v Malinove“ material Z BSK Park v Malinove.pdf 230,8 kB
Priloha c 1 foto.pdf 944,4 kB
Priloha c 3 katastr mapa A4.pdf 2,4 MB
Priloha c2_LV_park Malinovo.pdf 34,1 kB
Priloha c4_poster 2018.pdf 2,1 MB
Priloha c5_Suhlas_Obce-Malinovo.pdf 63,3 kB
Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK.pdf 345,2 kB
9. Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2017/2018 Dovodova sprava_Odpocet moznosti ziskania externych zdrojov.pdf 295,3 kB
Priloha 1_Kohezna politika EU v uzemi BSK.pdf 1,3 MB
Priloha 2_Politika sudrznosti EU po roku 2020 - vychodiskova pozicia SR.pdf 1,7 MB
Priloha 3_Prehlad moznosti cerpania financnych prostriedkov pre obce a mesta 2014-2020.pdf 2,4 MB
Priloha 4_Prehlad moznosti cerpania financnych prostriedkov pre MSP 2014 - 2020.pdf 2 MB
Príloha 5_Prehlad aktivit OSURaRP 2017-2018.pdf 2,9 MB
Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK 2017-2018.pdf 342,1 kB
10. Návrh na podpis Zmluvy o NFP medzi vedúcim partnerom a Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 pre projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne – Discover the Small and Moson Danube by bike and boat“ (DANUBE BIKE and BOAT – SKHU/1601/1.1/014) DANUBE BIKEandBOAT_ Stanoviská komisií.pdf 196,1 kB
Návrh_Zmluva o NFP_DANUBE BIKEandBOAT.pdf 415,1 kB
Príloha č.1_Projektový list.pdf 250,2 kB
Príloha č.2_Subsidy_contract_AJ.pdf 338,4 kB
Príloha ZoNFP_I_AF_SKHU-1601-014_v2-00.pdf 1,2 MB
Príloha ZoNFP_II_Partnership agreement.pdf 3 MB
11. NÁVRH na schválenie dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025“ Koncepcia ekocentier_dôvodova správa.pdf 698,1 kB
Priloha 1_Koncepcia ekocentier BSK.pdf 7,2 MB
Priloha 2_Zhrnutie pre politikov_Koncepcia_ekocentier.pdf 2,6 MB
Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK.pdf 197,8 kB
12. Rôzne

Dokumenty zasadnutia