Zverejňovač príspevkov

Späť

II. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
II. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
2
Termín zasadnutia
26.01.2018
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Zloženie sľubu poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Márie Kiskovej vo volebnom období 2017 - 2022 1. Zloženie sľubu poslankyne Kiskovej.pdf 202,2 kB
2. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia október – december 2017 Kontrola plnenia uznesení.pdf 555,9 kB
3. Informácia o zmene spôsobu distribúcie pracovných materiálov na elektronickú formu pre poslancov na rokovania komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a na zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. 3. Informácia o zmene distribúcie pracovných materiálov.pdf 202,1 kB
4. Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 Dovodova sprava_AP BSK_2017-2018_ZBSK.pdf 559,6 kB
5. Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 5. BSK Návrh rozpočtu 2018-2020 na Zastupiteľstvo JAN 24 2018.pdf 5,1 MB
BSK Materiál na Z BSK - DS+UZ_2018 JAN 24 2018.pdf 614,6 kB
Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK.pdf 238,3 kB
6. Návrh na schválenie nájmu častí parciel č. 754/2 a 754/9 zapísaných na liste vlastníctva č.1410, k. ú. Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec, Slovenskej republike v správe Slovenskej správy ciest, ako prípad hodný osobitného zreteľa Prílohy SSC nájom d.pdf 578,2 kB
Prílohy SSC žiadosť NZ.pdf 116,9 kB
ZBSK SSC nájom.pdf 222,1 kB
7. Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja častí parcely č. 173/1 zapísanej na liste vlastníctva č.599, k. ú. Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec, Slovenskej republike v správe Slovenskej správy ciest, ako prípad hodný osobitného zreteľa ZBSK SSC kúpa.pdf 222,9 kB
8. Návrh na ukončenie nájmu bytu Milana Mihálika nachádzajúceho sa v budove na Harmincovej 1 v Bratislave v správe SOŠ gastronómie a hotelových služieb Aktualizácia materiálu k bodu č. 8.pdf 234,8 kB
zastupitelstvo_Harmincova_stanoviska komisii.pdf 201 kB
zastupitelstvo_Harmincova_web.pdf 266,4 kB
9. NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2018 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Aktualizácia materiálu k bodu č. 9.pdf 475,8 kB
10. Návrh na schválenie podpisu návrhu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na technickú pomoc pre projekt „Zriadenie a činnosť Informačného bodu v Bratislave - Establishment and operation of the Infopoint in Bratislava“ v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 Návrh zastupitelstvo_Zmluva TA_Infobod SKHU.pdf 432,7 kB
11. Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2017 a rámcový plán aktivít na rok 2018 Odpocet aktivit Kancelaria BSK v Bruseli, zupan.pdf 2,4 MB
12. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017 SPRAVA o KČ ÚHK BSK za 2. polrok 2017 do zastupiteľstva - final.pdf 667,4 kB
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2018 NAVRH planu ÚHK BSK do zastupiteľstva na 1. polrok 2018 - final.pdf 242,7 kB
14. Rôzne
15. Záver

Dokumenty zasadnutia