Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Adresa poskytovateľa
Sibírska 1606/69
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Adresa prevádzky
Sibírska 1606/69
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
fyzické osoby s viacnásobným postihnutím (mentálnym, telesným, zmyslovým) s pridruženými duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov veku do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za osobitných podmienok a v prípade ďa
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - týždenná
Kapacita
12