Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
Adresa poskytovateľa
Haanova 36-38
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
Adresa prevádzky
Mokrohájska 5
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie podporovaného bývania
Cieľová skupina
deti od 3 rokov veku a dospelí s duševnými poruchami a poruchami správania, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
6