Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Frešo: Podporujeme akademikov

29.07.2016

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo vyjadruje podporu Slovenskej akadémii vied v proteste proti viazaniu výdavkov rozpočtovej kapitoly SAV zdôvodňovaného potrebou kompenzácie nízkych cien mlieka a valorizáciou miezd pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl.
 
„Stojíme na strane akademikov, na strane výskumu a vývoja. Problém dlhodobého podfinancovania vedy a výskumu na Slovensku určite nevyriešime ďalšími škrtmi v rozpočte. Veda a výskum sú jedným z pilierov spoločnosti, preto je to položka, na ktorej nesmieme šetriť,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo vyjadruje podporu k Vyhláseniu výboru Snemu SAV a Predsedníctva SAV k viazaniu výdavkov rozpočtovej kapitoly SAV. To konštatuje, že pri tvorbe návrhu Osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl (217/2016 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) boli vynechaní výskumní zamestnanci nielen SAV, ale aj samotných vysokých škôl napriek tomu, že sú aktívne zapojení do vysokoškolského vzdelávania prvého, druhého a najmä tretieho stupňa. Ohlásené viazanie rozpočtu ich znevýhodnenie ďalej prehlbuje, pretože sa nevyhnutne dotkne miezd aj prostriedkov na samotný výskum.