Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Električkové koľaje na Starom moste čaká miestne zisťovanie

23.05.2016
Tento štvrtok sa na bratislavskom Starom moste uskutoční miestne zisťovanie. Pokiaľ bude na Starom moste všetko v poriadku, teda realizácia bude podľa projektovej dokumentácie a budú odovzdané všetky doklady ku kolaudácii, prvé električky budú čakať už len na zákonné lehoty.
 
„Župa ráta s tým, že k chodcom a cyklistom na Starom moste sa veľmi rýchlo pridajú aj električky, aby sa oba brehy opäť spojili. Pokiaľ nebudú na Starom moste a v MČ Petržalka zistené závažné skutočnosti, pri ktorých by bola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a premávky, župa vydá kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku. Zároveň veríme, že aj mesto dodá všetky dokumenty, ktoré nám ešte stále chýbajú,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre električkové a trolejbusové dráhy nedostal od Hlavného mesta Bratislava nasledujúce doklady ku kolaudácii:
 
SO 20-102-00 Električkový zvršok v úseku Starý most
-          Geodetický protokol
SO20-102-01 Koľaj ako spätný vodič v úseku Starý most
-          Úradná skúška
SO 20-641-00 Ochranné opatrenia v zóne Starý most
-          Úradná skúška
SO 30-830-00 Meniareň Bosáková, PS 30-831-00 Meniareň Bosáková – technológia meniarne
-          Úradná skúška doplnená 23.5.2016 – vyplynulo, že Miestne prevádzkové predpisy Meniarne nie sú odsúhlasené Dopravným úradom
SO 30-301-00 Zastávka Viedenská, zastrešenie nástupísk
SO 30-302-00 Zastávka Bosákova, zastrešenie nástupísk a prístupov
SO 30-303-00 Zastávka Jantárová- prístrešky na nástupiskách
-          Na všetkých troch objektoch chýba:
-          dokumentácia realizácie stavby
-          revízne správy
-          úradné skúšky
-          záznam o prevzatí do digitálnej mapy
SO 30-811-00 Úprava CSS v križovatke Bosáková –Jantárová
-          revízna správa
-          úradná skúška
SO 30-813-00 CSS Obratisko
-          záznam o prevzatí do digitálnej mapy
SO 30-814-00 Obratisko – komunikačný systém pre dispečerské pracovisko
-          záznam o prevzatí do digitálnej mapy
 
Vo štvrtok 26. mája sa od 9:00 hodiny začne na bratislavskom Starom moste ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, počas ktorého budú na úseku Šafárikovo námestie – Bosáková nielen zástupcovia stavebníka, teda Hlavného mesta SR Bratislava zastúpeného spoločnosťou Metro Bratislava a. s, a zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, stavbu si budú rad za radom prechádzať aj zástupcovia okresných úradov, Slovenského zväzu telesne postihnutých, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Inšpektorátu práce a aj z Ministerstva životného prostredia, Dopravného úradu a Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy. Pozvaní sú, samozrejme, aj zástupcovia médií.
 
Ak bude mať Bratislavský samosprávny kraj k 26. máju 2016 dňu všetky kladné stanoviská dotknutých orgánov a všetky doklady, ktoré musí zabezpečiť navrhovateľ: hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené splnomocneným METRO Bratislava, a.s., v takom prípade je možné vydať povolenie na dočasné užívanie a skúšobnú prevádzku v pondelok 30. mája 2016.
 
Rozhodnutie bude doručované verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bude opätovne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli BSK, taktiež na úradných tabuliach Hlavného mesta SR, MČ Bratislava – Staré Mesto, MČ Bratislava – Petržalka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia verejnej vyhlášky. Ďalších 15 dní majú dotknuté strany možnosť na podanie odvolania. Až potom je možné na rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja potvrdiť právoplatnosť a je možné začať skúšobnú prevádzku. Pri splnení všetkých zákonných lehôt sa tak môže stať začiatkom júla.