Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Dotácie sú zjednodušené

21.09.2018

„Príprava dokumentu začala v apríli 2018 a ide o výsledok spoločného úsilia pracovnej skupiny, vytvorenej pre účely tvorby nového všeobecne záväzného nariadenia. V pracovnej skupine boli zastúpené príslušné odbory úradu BSK, poslanci BSK a zástupcovia verejnosti a do predloženého znenia boli zapracované obsahové aj formálne pripomienky všetkých zúčastnených strán. Na dotácie idú 3% daňových príjmov minulého roku. Tento rok je to takmer 3 milióny eur,” priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na dnešnom zasadnutí schválili nové VZN BSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. To pripravovala od apríla pracovná skupina tvorená zamestnancami BSK, zástupcami verejnosti aj samotných poslancov. Do schváleného materiálu sa tak dostali pripomienky ako poslancov, tak aj skúsenosti žiadateľov. Nové nariadenie upravuje postup a podmienky poskytovania dotácií oprávneným žiadateľom z rozpočtu župy a zároveň zjednodušuje proces predkladania povinných dokladov k žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci všetkých dotačných schém. S cieľom podpory verejného života a rozvoja regiónu vytvoril Bratislavský samosprávny kraj popri Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme a individuálnych dotáciách nové dotačné schémy a to participatívny rozpočet, územné dotácie a zdravotná starostlivosť.

Percentuálne podiely a maximálna výška dotácie pre jednotlivé dotačné schémy sú nasledovné: 

INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 15% 5 000 €
PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 10% 5 000 €
ÚZEMNÉ DOTÁCIE 15% 8 000 €
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 1% 5 000 €
KULTÚRA 22% 8 000 €
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE a ROZVOJ VIDIEKA 13% 12 000 €
ŠPORT A MLÁDEŽ 17% 8 000 €
TURIZMUS 7% 8 000 
100%
Maximálna výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť hranicu 20 000 eur.