Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Adresa poskytovateľa
Lipského 13
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Adresa prevádzky
Ľuda Zúbka 6
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzická osoba od 3 rokov veku s pervazívnou vývinovou poruchou, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
11