Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Do Petržalky po Starom moste začiatkom júla

05.05.2016

Bratislavská župa začala kolaudáciu električkovej dráhy na Starom moste a v MČ Petržalka. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním je určené na 26. mája 2016. Ak na predmetnej stavbe nebudú zistené závažné skutočnosti, ktoré by bránili premávke, môže Bratislavský samosprávny kraj vydať rozhodnutie o skúšobnej prevádzke. Prví cestujúci by tak mohli prejsť v električke cez Starý most po obratisko v Petržalke začiatkom júla.
 
„Bratislavský samosprávny kraj sa pri každom svojom kroku musí držať pravidiel a dodržiavať stanovené lehoty, ktoré určuje zákon. Starý most je stavba, ktorá má slúžiť verejnosti, preto je tam aj zaangažovanosť viacerých strán, napr. župa, mesto, MČ Petržalka, Staré mesto, odbory životného prostredia atď. Predmetnú stavbu povoľovali štyri stavebné úrady : jeden všeobecný stavebný úrad (MČ Petržalka)  a tri špeciálne stavebné úrady (hlavné mesto SR Bratislava, BSK a Okresný úrad Bratislava). Keďže ide o objekt celospoločenského významu, je obozretnosť pri každom kroku na mieste,“ ozrejmil bratislavský župan Pavol Frešo.
 
Bratislavský samosprávny kraj je špeciálnym stavebným úradom pre mestské dráhy (električkové a trolejbusové dráhy) a dodržiava zákonné lehoty viacerých zákonov. Či už stavebného, zákona o správnom konaní alebo zákona o dráhach. Keďže ide o verejnú stavbu, lehoty slúžia na to, aby dotknuté osoby mohli reagovať  a slúžia na ochranu verejného záujmu.
 
Pri oznámení o začatí konania verejnou vyhláškou oznámenie zverejňuje správny orgán na úradnej tabuli, na elektronickej úradnej tabuli a súčasne aj na úradných tabuliach obce a mestských častí, na ktorých území sa stavba nachádza, a to po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.  
 
V prípade konania pre Starý most a Petržalku spojil Bratislavský samosprávny kraj kolaudačné konanie s konaním o zmene stavby pred dokončením podľa § 81 ods. 4 a § 68 stavebného zákona kvôli niektorých zmenám oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Bratislavský samosprávny kraj postupuje podľa § 76 a nasledujúcich Stavebného zákona (Kolaudácia stavieb), s využitím § 81 ods. 4 Stavebného zákona – možnosť spojenia kolaudácie so zmenou stavby.  Podľa stavebného zákona upovedomí stavebný úrad účastníkov konania najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania spojeného s ústnym konaním. Preto termín ústneho pojednávania bol stanovený až na 26. mája 2016.
 
Na miestnom zisťovaní bude stavba prechádzať kontrolou, ktorá zisťuje, či je zrealizovaná  v súlade s projektovou dokumentáciou, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, či boli v priebehu realizácie stavby zmeny a či stavba spĺňa zákonom stanovené technické parametre.
 
Ak sa ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním uskutoční 26. mája 2016 a Bratislavský samosprávny kraj bude mať k tomuto dňu všetky kladné stanoviská dotknutých orgánov a všetky doklady, ktoré musí zabezpečiť navrhovateľ : hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené splnomocneným METRO Bratislava, a.s., v takom prípade je možné vydať povolenie na dočasné užívanie a skúšobnú prevádzku v pondelok 30. mája 2016.
 
Rozhodnutie bude doručované verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bude opätovne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli BSK, taktiež na úradných tabuliach Hlavného mesta SR, MČ Bratislava – Staré Mesto, MČ Bratislava – Petržalka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia verejnej vyhlášky. Ďalších 15 dní majú dotknuté strany možnosť na podanie odvolania. Až potom je možné na rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja potvrdiť právoplatnosť a  je možné začať skúšobnú prevádzku už začiatkom júla.
 
Pokiaľ nebudú na Starom moste a v MČ Petržalka zistené závažné skutočnosti, pri ktorých by bola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a premávky, Bratislavský samosprávny kraj vydá kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku, ktorá môže trvať maximálne jeden kalendárny rok. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky vydá stavebný úrad na návrh stavebníka  kolaudačné rozhodnutie na trvalú prevádzku.