Zverejňovač príspevkov

Späť

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Názov poskytovateľa
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Adresa poskytovateľa
Mlynarovičova 23
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Adresa prevádzky
Vavilovova 18
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421262310566
riaditelka@ssspetrzalka.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Útulok
Cieľová skupina
rodič dieťaťa alebo iné fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
11