Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

BSK: Konferencia o ochrane vody

22.03.2017

Bratislavský samosprávny kraj pri príležitosti Svetového dňa vody zorganizoval konferenciu, na ktorej predstavil koncepciu ochrany vody, ale aj projekt výstražného systému pred povodňami.
 
„Keď máme svetový deň vody je možno rozumné si pripomenúť, že to vôbec nie je samozrejmosť, že aj znečistenie vody, aj klimatické zmeny nás môžu priviesť k tomu, že budeme mať vody nedostatok. Je rozumné obrátiť sa na odborníkov, a keďže z tohto hľadiska naša konferencia ku svetovému dňu vody svojich odborníkov má, tak ich treba dobre počúvať o tom, čo máme robiť, aby sme mali dostatok pitnej a kvalitnej vody,“ uvítal na začiatku konferencie hostí predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Na dnešnej konferencii pri príležitosti Svetového dňa vody predstavil Bratislavský samosprávny kraj rozpracovanú Koncepciu ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji. Hosťami konferencie boli zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, zástupcovia ochranárskych združení, odborníci z oblasti hydrológie, župné poslankyne a poslanci a starostky a starostovia obcí v kraji.
 
„Cieľom je vytvoriť návrh opatrení, ktoré dokážu zlepšiť stav povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji a vybrané z nich sa môžu použiť ako regulatív v územnom plánovaní, pretože význam vody je veľmi dôležitý, je to strategická surovina aj podľa zákona o vodách. Koncepcia má byť hotová do konca apríla. Dúfame, že o pár mesiacov sa budú dať tie opatrenia postupne zavádzať do praxe,“ predstavil základné ciele v oblasti ochrany vody zástupca spracovateľa dokumentácie, Doc. Vladimír Falťan.
 
Na konferencii však bol predstavený aj projekt ochrany pred nástrahami vody ako živlu. Bratislavský samosprávny kraj je od minulého roka jedným z partnerov projektu Verejný povodňový núdzový a výstražný servis FLOOD-serv. Projekt je zameraný na výskum, vývoj a inovácie v oblasti varovaní pred hroziacimi povodňami a to prepojením varovných systémov, sociálnych sietí a technologických inovácií. Proaktívne sa však do programu budú môcť zapájať aj miestne komunity či dobrovoľníci. Okrem výstražného systému bude web či aplikácia obsahovať aj manuál krokov ako postupovať v čase hrozby povodne a počas samotnej povodňovej situácie.
“V praxi by mal tento systém vyzerať tak, že bude vytvorený webový portál, respektíve mobilná aplikácia, ktorá bude plne prístupná verejnosti. Občania budú mať možnosť využívať tento webový portál a stiahnuť si mobilnú aplikáciu, kde budú priebežne aktualizované údaje ohľadom hrozby a stavu povodňovej situácie z oficiálnych zdrojov, teda najmä zo zdrojov Slovenského hydrometeorologického ústavu ako aj z iných dostupných zdrojov. Pomocou zasielania notifikácií by mal tento systém jeho používateľov upozorňovať, či hrozí nejaké nebezpečenstvo vzniku povodne, ako to prebieha dajme tomu v susedných štátoch a kedy nastane povodňová situácia u nás, aby sme mali čas sa nato pripraviť,“ predstavila projekt jeho koordinátorka Katarína Vargová. BSK je jedným z 12 projektových partnerov zo siedmich krajín Európy a projekt bude implementovaný v regiónoch s vysokým výskytom povodní v Rumunsku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku a Slovensku. Projekt je financovaný v rámci programu Európskej únie pre vedu, výskum a inovácie Horizont 2020.