Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

BSK: Eurofondy na odborné vzdelávanie

20.02.2017

Župní poslanci na svojom minulotýždňovom pracovnom zasadnutí schválili predloženie žiadostí o eurofondy pri rekonštrukcii štyroch župných Centier odborného vzdelávania a prípravy. Celkový rozpočet je viac ako 13 mil. eur a spolufinancovanie župy bude na úrovni piatich percent.
 
„COVP je zodpovedné za prípravu odborníkov na základe požiadaviek firiem a  nových trendov v technológiách príslušných odborov. Ambíciou projektov rekonštrukcie a investičnej podpory nie je len zníženie počtu absolventov s vedomosťami a zručnosťami nekorešpondujúcimi s požiadavkami trhu práce, ale kontinuálne budovanie trhu práce s ponukou kvalifikovaných odborníkov v odbore s pozitívnym efektom na konkurencieschopnosť regiónu a novú generáciu odborných kapacít. Dôležitou úlohou projektov je podporiť materiálno-technické zázemie pre zabezpečenie celoživotného vzdelávania a rekvalifikačných kurzov, v spolupráci so zamestnávateľmi pripravovať učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy a preškoľovať ich na nové technológie. Koncom februára podá župa na ministerstvo pôdohospodárstva žiadosti o európske prostriedky a našou snahou je, aby sa dnešní ôsmaci už učili v nových centrách. Rátame teda s ich spustením v školskom roku 2018/2019,“ vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo.
 
Poslanci župného zastupiteľstva schválili na svojom minulotýždňovom pracovnom zasadnutí aj štyri žiadosti, ktorými sa Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl, bude uchádzať o podporu rekonštrukcie štyroch Centier odborného vzdelávania a prípravy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.
 
Zrekonštruované a zároveň lepšie materiálovo technicky vybavené tak bude Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva Farského 9, Bratislava, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, takisto v Bratislave, do tretice to bude Centrum odborného vzdelávania a prípravy  pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Ivanke pri Dunaji a štvrtým zrekonštruovaným bude Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva, Ivanská cesta 21, Bratislava.
 
Všetky štyri projekty sú zamerané na vytvorenie takých priestorových a technických podmienok pre odborné vzdelávanie, ktoré umožní väčšiemu počtu žiakov COVP absolvovať prax v prostredí porovnateľnému so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Zmenou súčasného stavu umožníme väčšiemu počtu žiakov prístup k novým moderným priestorom praktického vyučovania. Vytvorením nových odborných učební zároveň projekt odstráni medzeru medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a potrebou zamestnávateľov, čím zlepší podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy na trhu práce.
 
V školskom roku 2016/17 zriaďuje Bratislavský samosprávny kraj  56 stredných škôl, z toho je 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá, 2 jazykové školy. Na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je v aktuálnom školskom roku už 8 centier odborného vzdelávania. V kraji tiež pôsobí  COVP v pôsobnosti súkromného zriaďovateľa - Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava, a COVP pri SSOŠ automobilovej Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, Bratislava pre oblasť automobilového priemyslu, ktoré je od 1. 9. 2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti Záujmového združenia právnických osôb Duálna akadémia. Spoluzriaďovateľom Duálnej akadémie je Bratislavský samosprávny kraj.