Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Bratislavský samosprávny kraj spúšťa v jeden deň výzvy na podporu kultúry, turizmu, rozvoja vidieka, športu a mládeže

09.11.2016

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK. Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré budú v ďalších rokoch rozšírené o novú oblasť – sektorovú politiku BSK v oblasti športu a mládeže. Výzvy na rok 2017 vyhlasuje BSK už 9. novembra 2016.

Vznikol tak nástroj, ktorý formou priamych finančných stimulov podporuje rozvoj sektorov generujúcich identitu kraja. Takýto nástroj nemá dosiaľ žiadna zo slovenských žúp. Hlavnou prioritou Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy je transparentnosť, v rámci čoho je proces schvaľovania rozdelený na dva kroky. V prvom kroku je hodnotenie predložených projektov vrátane návrhu sumy podpory zostavované nezávislou komisiou odborníkov, následne návrhy s bodovými i slovnými hodnoteniami putujú do schvaľovacieho procesu, ktorý je už v kompetencii Zastupiteľstva BSK.
Tento postup upravuje čerstvo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK, ktoré nadobudlo účinnosť 1.10.2016. VZN vzniklo z potreby stabilne ukotviť mechanizmy etablované v posledných dvoch rokoch do celkovej dotačnej politiky Bratislavského samosprávneho kraja. Vďaka tomu BSK 9. novembra 2016 otvára štyri výzvy na poskytovanie dotácií prostredníctvom dotačných schém, v ktorých je spolu alokovaná rekordná suma 1 996 800,00 €. 

Tab.:  Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS)  pre rok 2017

brds tabuľka

Cieľom podpory v oblasti kultúry je rozvoj všetkých foriem kultúrneho života a umeleckej tvorby v celom spektre oblastí, druhov, foriem a žánrov, prostredníctvom finančnej podpory aktérov zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry. Cieľom finančnej podpory v oblasti rozvoja vidieka je zlepšenie kvality života obyvateľov vidieka prostredníctvom obnovy obcí a podpory miestnej ekonomiky. V oblasti podpory športu a mládeže je dôraz kladený na zvýšenie účasti obyvateľov na pohybových a športových aktivitách podporou systematickej práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania, aktívneho využívania voľného času mládeže a rozvoj mládežníckych organizácií. V podpore turizmu je cieľom vytváranie podmienok na rozvoj aktivít pešej a cyklistickej turistiky v kraji, rozvoj vodáckej turistiky a ekoturizmu v povodí riek Dunaj a Morava, rozvoj vínneho turizmu v Malých Karpatoch a zachovanie hodnôt historického a kultúrneho dedičstva v kraji. 
Dôveryhodnosť a transparentnosť dotačnej schémy zaručuje odborné hodnotenie. Do odbornej hodnotiacej komisie môže podľa nového VZN nominovaný iba odborník v danej oblasti s praxou v hodnotení projektov, ktorý nie je poslancom BSK. V oblasti podpory kultúry sú to už tretím rokom špičkové osobnosti slovenského kultúrneho života, ktorých tvorba či práca má medzinárodné renomé, v oblasti podpory rozvoja vidieka sú to ľudia s praktickými skúsenosťami v predmetnej oblasti, ako aj odborníci na regionálny rozvoj, pre oblasť športu a mládeže boli do komisií oslovení úspešní športovci, novinári, propagátori, odborníci pre prácu s mládežou, či učitelia a napokon pre oblasť turizmu odborníci na cestovný ruch a jeho marketing, akademici a úspešní podnikatelia v cestovnom ruchu.

Súbežne s výzvami spúšťa BSK aj novú webovú stránku www.brds.sk. Jej cieľom je efektívne a transparentne komunikovať všetky informácie ohľadom dotácií na jednom mieste (výzvy pre rok 2017, novinky, postup pri podávaní žiadostí, kalendár, dokumenty na stiahnutie a i.) a dostať ich medzi širokú verejnosť - teda k čo najširšiemu okruhu potenciálnych žiadateľov, ktorým je určená. Stránka bude poskytovať všetky dôležité informácie v zmysle promovania regionálnej dotačnej schémy a komplexne tak predstaví tento nový systémový krok BSK.
Po zverejnení výzvy bude BSK realizovať v regióne informačné semináre pre záujemcov o podporu z dotačných schém pre rok 2017. Na seminároch sa účastníci dozvedia bližšie informácie o výzve – oblastiach podpory, postupe pri podávaní žiadostí, ako aj ďalšie užitočné informácie vedúce k príprave kvalitnej žiadosti a k úspešnej realizácii projektu. 
Bližšie informácie na www.brds.sk.