Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Bratislavský samosprávny kraj sa zapojil do projektu DANUrb

11.04.2017

Dňa 15.2.2017 sa v Budapešti konala zahajovacia „Kick-off“ konferencia medziregionálneho projektu „DANUrB“ – Danube Urban Brand, financovaného z programu medzinárodnej spolupráce Interreg Danube Transnational Program 2014 – 2020. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 150 zástupcov zo 7 podunajských krajín. Nechýbala ani Fakulta architektúry STU, ktorá je druhým najväčším partnerom projektu.
 

„DANUrB“ je medzinárodný projekt, zameraný na vytvorenie regionálnej siete vybudovanej prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania. Cieľom projektu je posilniť „Dunajskú“ kultúrnu identitu a solidaritu. Jedným z najdôležitejších cieľov je vytvorenie spoločnej značky podporovaním nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami pozdĺž Dunaja, ako aj preskúmanie nevyužitého alebo skrytého potenciálu pre lepšiu ekonomickú a kultúrnu návratnosť. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komplexnej priestorovo – kultúrnej siete: „Dunajskej kultúrnej promenády“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja. Zmyslom vytvorenia jednotnej značky je zvýšenie počtu návštevníkov a predĺženie ich pobytu v regióne. DANUrB si kladie za cieľ odkryť nevyužité kultúrne dedičstvo a zdroje (priemyselné dedičstvo, dedičstvo komunistickej minulosti, opevnenia, stopy po obchodovaní, živé kultúrne tradície) v mestách na rieke Dunaj. Výskum sa zameriava na zmapovanie všetkých dostupných zdrojov a typológií obývateľného prostredia hľadajúc možnosti ich valorizácie. Vytvorená stratégia a pilotné projekty in-situ majú prispieť k lepšiemu využitiu kultúrneho potenciálu pre miestnych obyvateľov a tým aj k ekonomickým benefitom na základe zvýšeného záujmu návštevníkov. Cieľom virtuálnych prehliadok ako ďalšieho výstupu projektu je sprístupniť nepreskúmanú kultúru menších miest pozdĺž rieky, zvýšiť ich atraktivitu a konkurencieschopnosť vo vzťahu k susediacim veľkým mestám.
V priebehu riešenia projektu sa bude realizovať:
Výskum kultúrneho a historického dedičstva in-situ realizovaný na viacerých medzinárodných workshopoch (výskumníkmi, expertmi, študentmi, komunitami) a miestne štúdie budú poskytovať praktické údaje o konkrétnej situácii
„DANUrB Stratégia“ bude skoncipovaná z dôvodu sformulovania spoločného priestorovo – kultúrneho strategického akčného plánu
„Dunajská kultúrna promenáda“ sa stane platformou pre vybudovanie kultúrnej siete a spoločný rozvoj miest
Mobilný sprievodca „Pocket Guide“ v špeciálnych prehliadkach prepojí všetky kultúrne a historické dáta, ktoré budú môcť využívať turisti po celom svete, jednoducho a bezplatne stiahnutím aplikácie do smartfónu
Pilotné aktivity sprevádzané exhibíciami, festivalmi, otvorenými diskusiami a inštaláciami budú prebiehať v jednotlivých mestách pozdĺž rieky s cieľom poukázať na prepojenie Dunajských komunít a otestovať praktické využitie výstupov projektu.

Na projekte DANUrB sa výskumne podieľa ako koordinátor Budapest University of Technology and Economics, jedna z vedúcich vzdelávacích inštitúcií v Maďarsku a Európe, sedem ďalších univerzít, šesť štátnych vzdelávacích inštitúcií a spoločensko-kultúrnych mimovládnych organizácií, osem podnikov z oblasti cestovného ruchu a neziskových organizácií, osemnásť regionálnych a miestnych samospráv zo siedmych krajín. Cieľom partnerskej spolupráce je podpora rozvoja Dunajského regiónu ako jednej silnej a udržateľnej turistickej destinácie. Tento projekt je spolu financovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja - ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci - IPA II.)