Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Bratislavský kraj hľadá tlmočníkov

25.02.2019
Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná osobe odkázanej na tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie. Fyzickej osobe možno tlmočnícku službu poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči.

Tlmočnícku službu môže podľa Zákona o sociálnych službách vykonávať tlmočník posunkovej reči, artikulačný tlmočník a tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý svoje kvalifikačné predpoklady preukazuje absolvovaním tlmočníckeho minima certifikátom vydaným subjektom, ktorý má oprávnenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky na vzdelávanie tlmočníkov posunkovej reči, artikulačných tlmočníkov alebo tlmočníkov pre hluchoslepé osoby. 

Podľa § 62 Zákona o sociálnych službách, poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok. 

Bližšie podmienky zápisu do registra sú uvedené na webovom portáli BSK http://www.region-bsk.sk/postup-pri-zapise-do-registra-poskytovatelov-socialnych-sluzieb.aspx

Bratislavský samosprávny kraj teda hľadá odborníkov - tlmočníkov, ktorí by spĺňali vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tlmočníckej služby a ktorí by po zápise do registra vykonávali tlmočnícku službu. 

Bratislavskému samosprávnemu kraju sa aj vďaka Vám podarí naplniť, aby aj občania odkázaní na tlmočenie mohli dostať služby, ktoré zodpovedajú ich druhu zdravotného postihnutia a mohli viesť aktívny a plnohodnotný život.