Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Bezpečný ženský dom o krok bližšie k realizácií

27.11.2014

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Na prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách sa aktívne podieľa aj Bratislavský kraj, ktorý má vypracovaný regionálny akčný plán na pomoc týraným ženám a tiež plánuje zriadiť Bezpečný ženský dom pre týrané ženy a deti.

„Ženy sa stále častejšie stávajú obeťami násilia. Zväčša je to ignorované a zriedka potrestané. Práve preto považujeme za dôležité venovať sa tejto problematike, zvýšiť o nej povedomie a v neposlednom rade im aj pomôcť,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

Ako zároveň uviedol, v spolupráci s OZ Domov-Dúha plánujú v hlavnom meste zriadiť Bezpečný ženský dom, ktorý bude patriť medzi prvé na Slovensku a bude vôbec prvý na území Bratislavskej župy. „V súčasnosti pripravuje súťaž na dodávateľa stavebných prác,“ priblížil župan. Bezpečný ženský dom vznikne v budove, ktorú má BSK vo svojom vlastníctve. Táto budova je v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave a vyžaduje vnútornú i vonkajšiu rekonštrukciu. Náklady na zriadenie a rekonštrukciu domu predstavujú cca 240-tisíc €. Kraj chce na to čerpať peniaze z Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014, programu SK 09 Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého cieľom je znížiť výskyt rodovo podmieneného násilia a znížiť výskyt domáceho násilia. Z NFM by bolo hradených 85%, zvyšných 15% je spolufinancovanie z rozpočtu BSK. V rámci spoločného partnerského projektu s občianskymi združeniami Domov Dúha a Brána do života bude zároveň zabezpečená čiastočná debarierizácia krízového centra v Petržalke a zvýšenie kvality služieb poskytovaných obetiam domáceho násilia – ženám a ich deťom.

Okrem toho župa naďalej podporuje organizácie, ktoré pomáhajú ženám, na ktorých je páchané násilie. V tomto roku vyčlenila z rozpočtu cca 208-tisíc €. BSK spolupracuje s organizáciami Aliancia žien Slovenska, Pomoc ohrozeným deťom, Brána do života, Maják nádeje, Domov Dúha a Unicef.