Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

65 rokov polygrafickej školy

26.09.2017

Stredná odborná škola polygrafická, ako jediná polygrafická škola na Slovensku, si v roku 2017 pripomína 65 rokov od svojho založenia.
 

Za toto obdobie jej brány opustili stovky kvalifikovaných odborníkov. Je potrebné zdôrazniť, že výročie jednej školy, Strednej odbornej školy polygrafickej, predstavuje v podstate výročie dvoch zlúčených škôl. Je to 65. výročie bývalého polygrafického učilišťa a 55. výročie Strednej priemyselnej školy grafickej. Vzájomná symbióza týchto škôl tak umožnila vzdelávanie žiakov na jednom mieste z celého Slo-venska pre všetky fázy polygrafickej výroby. 

Stredná odborná škola polygrafická je medzinárodne uznávanou školou s aktívnymi kontaktmi v oblasti vzdelávania a športu. Raiting školy je organizáciou IES vysoko hodnotený. Popri klasických tech-nológiách sa škola zameriava na moderné trendy v kontexte s médiami a vydavateľsko-tlačiarenským komplexom.

Dôležitou podmienkou úspešnosti školy je jej prepojenie na prax. Škola má od svojho vzniku podni-kateľskú činnosť. Vždy vedela svojim žiakom poskytnúť možnosť podieľať sa na produktívnych prácach a úspešne prepojiť teoretické vzdelanie s praktickým. Moderné strojové vybavenie školy umožňuje žia-kom pripravovať sa na svoje povolanie v reálnych podmienkach porovnateľných s podmienkami u viacerých zamestnávateľov.

Predpokladom takéhoto začlenenia je kvalitný základ vedomostí, ktorý škola svojim žiakom odo-vzdáva. Spoločnými silami sa nám podarilo vychovať generácie odborníkov. S našimi žiakmi sa dnes stretávame na všetkých pracovných pozíciách v rámci celého vydavateľsko-tlačiarenského komplexu na Slovensku. Absolventi našli uplatnenie od reklamných agentúr, cez vydavateľstvá, tlačiarne až po dodávateľské organizácie. Vedomosti, ktoré im škola dala do života, dôstojne reprezentuje ich práca. Chcel by som Vám všetkým učiteľom, majstrom a zamestnancom poďakovať za Vašu vykonanú prácu pre túto školu.

Verím, že cesta, po ktorej sme sa spoločne vydali, bude rovnako cieľavedomá ako za uplynulé obdobie.